Miksi europarlamenttiin?

Eurooppa on kotimme. Euroopan unionin tehtävänä on varmistaa, että Eurooppa on oikeudenmukainen ja turvallinen koti kaikille täällä asuville. Europarlamenttivaaleissa päätetään, mihin suuntaan maanosaamme kehitetään.

EU on ollut ja on rauhan ja vakauden ylläpitäjä Euroopassa.  EU on näyttänyt esimerkkiä, miten kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan edistää rauhaa ilman sotilaallista liittoutumista. Sillä tiellä on hyvä jatkaa.

Luodaan työpaikkoja ilmastonmuutoksen pysäyttävällä jälleenrakennuksella

Ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaava ilmastonmuutos vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Euroopan unionista tulee tehdä ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä. Ilmastonmuutoksen torjunta on meidän aikamme jälleenrakennusta. Eurooppaan ekologisella jälleenrakennuksella luodaan myös työpaikkoja.

Rahaa Euroopan ekologiseen jälleenrakennukseen saadaan asettamalla ympäristöä kuormittavaille tuotteille, kuten muoville ja lentämiselle haittaverot sekä asettamalla hiilitullit  EU:n ulkopuolelta tuotaville tuotteille. Rahoitusta saadaan myös suitsimalla harmaata taloutta ja verovälttelyä, jotka lisäävät Euroopan unionin jäsenvaltioiden verotuloja.

Turvataan jokaiselle yhdenvertaiset ihmisoikeudet kaikissa EU-maissa

Eurooppa on kotimme. Sen tulee olla hyvä koti, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä. Jokaiselle Euroopassa asuvalla tulee olla oikeus hyvinvointiin ja mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan. Ketään ei saa syrjiä eikä kenenkään ihmisoikeuksia loukata. Euroopan unionin tuleekin vaatia jäsenmaitaan pitämään kiinni yhteisesti sovituista perusarvoista eli ihmisarvosta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, vapaudesta, kansanvallasta, tasa-arvosta ja oikeusvaltion toimintaperiaatteista.

Lisää vaalitavoitteistani voi lukea vasemmistoliiton on erinomaisesta ja monipuolisesta eurovaaliohjelmasta. Vasemmistoliiton eurovaaliohjelmaan pääset tästä.

Tervetuloa mukaan kampanjaan

Tervetuloa mukaan europarlamenttikampanjaan. Kampanjan tapahtumista saa tietoa näiden verkkosivujen kaletenterista sekä Facebookissa toimivasta tukiryhmästä https://www.facebook.com/groups/420208932092226/ Tekemistä on jokaiselle, joka tahtoo tulla mukaan. Pidetään yhteyttä, tervetuloa mukaan-

Kampanjapäällikkonä toimi Kiti Neuvonen (kiti.neuvonen AT kolumbus.fi) sosiaalisen median kampanjointia ohjaa Iikka Nikkinen.(iikkapetterinikkinen AT gmail.com) Kampanjan taloutta hoitaa Laura Tohka (laura.tohk AT gmail.com)

In English

European election 2019

Why am I running for the European Parliament?

Europe is our home. The job of the European Union is to ensure that Europe is a just and safe home for all who live here. Europeans need a strong and active voice in the direction of the continent.

The EU has maintained peace and stability in Europe and shown an example of how international cooperation promotes peace without military alliances. Besides peace and stability, I think it is important to focus on climate change and human rights.

We can address climate change and create jobs

Preventing and reversing climate change, which threatens the future of humanity, require international cooperation. The European Union must be a pioneer and leader in the fight against climate change, which is the greatest  challenge of our time. In Europe, addressing this urgent challenge will create jobs that support our economy and future. It is the greatest reconstruction project since World War II.

Meeting the ecological challenge of Europe can be funded by imposing negative taxes on environmentally harmful products, such as plastics and flying, and a carbon tax on imported goods from outside the EU. Money will also come from curbing the gray economy and tax evasion, which will increase tax revenues in the member states of the European Union.

Let’s ensure equal human rights for everyone in all EU countries

Europe, our home, should be a good one where no one is afraid. All the people living in Europe should have the right to welfare and opportunities for social participation. There should be no discrimination, and everyone’s civil rights should be protected. The European Union should ensure that the member states hold on to the jointly agreed basic values of human dignity and human rights, liberty, democracy, equality, and rule of law.

More information on my goals in this election can be read in Left Alliance’s excellent and versatile European election platform (in Finnish).  More information on Left Alliance in English is available on this site.

På svenska

Varför för EU

Europa är vårt hem. Det är upp till EU att se till att Europa är ett rättvist och tryggt hem för alla som bor här. I valet till Europaparlamentet bestäms vilken riktning utvecklingen av vår kontinent tar.

EU har varit och är upprätthållare av fred och stabilitet i Europa. EU har visat exempel på hur internationellt samarbete kan bidra till fred utan militär allians. Så skall det fortsätta.

Stoppa klimatförändringen och skapa jobb

Det krävs internationellt samarbete för att motarbeta klimatförändringen som hotar mänsklighetens framtid. Europeiska unionen måste bli en pionjär i kampen mot klimatförändringen.Kampen mot klimatförändringen är återuppbyggnadsarbete i vår tid. Den ekologiska återuppbyggnaden av Europa skapar också jobb.

Medel för en ekologisk återuppbyggnad av Europa kan samlas in genom straffskatter på produkter och tjänster som belastar naturen produkter såsom plast och flyg,  och genom att införa koldioxidstullavgifter på produkter som importeras från länder utanför EU. Tillgångar för klimatarbete kan även ökas genom att bekämpa grå ekonomi och skatteflykt, vilket kommer att öka skatteintäkterna i Europeiska unionens medlemsstater.

Garantera lika mänskliga rättigheter till alla

Europa är vårt hem. Europa skall vara ett bra hem där ingen behöver vara rädd. Alla som bor i Europa måste ha rätt till välfärd och möjlighet att delta i samhället. Ingen skall bli föremål för diskriminering och kränkning av mänskliga rättigheter. Europeiska unionen måste därför kräva att alla medlemsstater följer EU:s grundläggande värderingar, respekt för mänsklig värdighet mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämställdhet och rättsstatsprincipen.

Läs mera om mina valmål i Vänsterförbundets utmärkta och mångsidiga valprogram inför EU-valet (på finska). Du kan läsa mera om Vänsterförbundet här.

ПО-РУССКИ

Почему в Европарламент?

Европа – наш дом. Европейский Союз несет ответственность за обеспечение того, чтобы Европа была справедливым и безопасным домом для каждого проживающего в ней. На выборах в Европейский парламент мы решим, в каком направлении мы будем развиваться.

ЕС был и остается сторонником мира и стабильности в Европе. ЕС показал пример того, как международное сотрудничество может способствовать миру без принадлежности к военному союзу. По этому пути надо продолжать двигаться дальше.

Создавать рабочие места в условиях изменения климата

 Изменение климата угрожает будущему человечества и поэтому требует международного сотрудничества. Европейский Союз должен быть пионером в борьбе с изменением климата. Борьба с изменением климата – это реконструкция нашего времени. В Европе экологическое восстановление также создает рабочие места.

Деньги на экологическое восстановление в Европе достигаются путем введения налогов, направленных на защиту окружающей среды, на продукты, такие как пластмассы и летучие средства, а также путем введения тарифов на углероды, которые находятся в продукции, импортируемой из-за пределов ЕС.  Деньги также достигаются благодаря  вытеснению серой экономики и уклонения от уплаты налогов, что увеличивает налоговые поступления в государствах членах Европейского Союза.

Равные права человека гарантированы каждому во всех странах ЕС

Европа – наш дом. Это будет хороший дом, где никому не нужно будет бояться. Каждый, кто живет в Европе, должен иметь право на благополучие и возможность участвовать в жизни общества. Никто не должен подвергаться дискриминации и нарушению прав человека. Европейский Союз должен уважать свои общие ценности человеческого достоинства и уважения прав человека, свободы, демократии, равенства и верховенства закона.

Подробнее о моих выборных целях можно узнать из отличной и разносторонней программы Евро-выборов Левого Альянса (на финском языке) Программа Евро-выборов Левого Альянса здесь