Keinottelun estäminen kaupungin vuokratonteilla

Tampereen kaupungin valmisteilla oleva ja kaupunginhallituksen hyväksymä Asunto- ja maapoliittiset linjaukset 2018-2021 antaa erinomaiset lähtökohdat vahvistaa ja varmistaa edellytykset hyvälle ja tarkoituksenmukaiselle maankäyttöpolitiikalle. Maapolitiikka ohjaa kaupungin omistaman maan käyttöä ja tonttien vuokraamista. 

Ohjelmassa todetaan, että “avoin tonttihaku on pääsääntö kerros- ja rivitalotonttien luovutuksessa. Tonttihaku järjestetään vuosittain vähintään kaksi kertaa. Tonttihaussa luovutuksensaajan valinnassa arvioidaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen, kilpailun edistäminen.”

Vuokrasopimusten ehdot ovat keino varmistaa, että kaupungin maapolitiikalle asetetut tavoitteet toteutuvat ja tonttien vuokraajia kohdellaan samanarvoisesti. Vuokrasopimusten rakentamattoman tontin edelleenvuokrauskiellon tehtävänä on ollut varmistaa, että päätösvalta siitä, kuka kaupungin tontille rakentaa, on säilynyt kaupungilla. Vuokraoikeuden edelleenmyyntikiellolla on myös estetty vuokraoikeudella keinottelua.

Rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirtokielto ei kuitenkaan vaikuta tilanteisiin, joissa vuokraoikeus siirtyy kaupan tai yhtiöjärjestelyn kautta pois alkuperäiseltä vuokraajalta. Käytännössä on siis ollut mahdollista, että tontti vuokrataan yhtiölle tai yhteisölle, jolla ei tosiasiallisesti ole aikomustakaan rakentaa tontille vaan hankkia tuottoa vuokraoikeudella. Tällainen mahdollisuus eivät ole sopusoinnussa kaupungin voimassa olevien eikä valmisteilla olevien maankäyttöpoliittisten linjausten kanssa.

Esitämme, että Tampereen kaupunki uudistaa tontin vuokrasopimuksiaan niin, että sopimukset  estävät vuokraoikeudella keinottelun ja edellyttävät kaupungin lupaa, mikäli kaupan tai muun yhtiöjärjestelyn mukana siirtyisi rakentamattoman tontin vuokraoikeus pois alkuperäiseltä vuokraajalta. Mikäli lupaa ei olisi tai kaupunki ei sitä myöntäisi, vuokrasopimus purkautuisi ja tontti palautuisi kaupungille uudelleen vuokrattavaksi.