Asemakaavan 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu valmistelun avoimuus, läpinäkyvyys ja julkisuus

 

Joulun alla julkisuuteen ilmestyi asemakaavasta 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu käytävän viranomaisneuvottelun ennakkoaineistoja. Aineistoista kävi  ilmi, että kiistanalaisen asemakaavan valmistelun lähtökohdista oli jo tehty linjaus, joka merkitsisi tavara-aseman purkua. Julkisuudessa asiasta on käyty vilkasta keskustelua. Selvyyttä siihen, kuka on tehnyt neuvottelujen ennakkoaineistossa esitetyn päätöksen kaavavalmistelun jatkamisesta Ratapihankadun suoran linjauksen mukaan. Julkinen keskustelu nostaakin esiin kysymyksen, onko asemakaavan 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu valmistelu ollut avointa ja läpinäkyvää. 

Julkisessa keskustelussa tieto Ratapihankadun suorasta linjauksesta ja vanhan tavara-aseman purkuaikeesta on herättänyt keskustelua ja ihmetystä. Kaavan valmisteluun yleisötilaisuuksissa osallistuneet ja muistutuksia lähettäneet kaupunkilaiset ja yhteisöt eivät ole voineet ymmärtää, miten useissa yhteyksissä esitetyt vaihtoehdot ovat supistuneet niin, että jatkovalmistelua tehdään julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vain Ratapihankadun suoran linjauksen mukaisesti. 

Julkisuudessa esitetty tieto Ratapihankadun suoran linjauksen mukaisesta jatkovalmistelusta tuli myös minulle kaupunginvaltuutettuna yllätyksenä. Selvittäessäni linjauksen päätöksentekoa tuli ilmi, että Ratapihakadun linjauspäätös olisi mahdollisesti tehty asemakaavan 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu -ohjausryhmän marraskuun kokouksessa. Pyysin johtaja Mikko Nurmiselta ohjausryhmän marraskuun kokouksen muistiota asian selvittämiseksi. Sain muistion, mutta samalla minua kiellettiin jakamasta sitä edelleen.

Tampereen kaupungin tulkinta, jonka mukaan ohjausryhmän muistio ei ole julkinen, on hämmentävä. Kaupunki katsoo, että muistio ei ole julkinen, koska sitä ei arkistoida. Tulkinta kaipaa perusteluja, sillä julkisuuslain perusteella viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ellei ole erityistä syytä salassa pitoon ole.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kuudes pykälä, kahdeksas momentti määrää:   

(…) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1–3 tai 5–7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu.

Julkisuuslain mukaan myös valmisteluasiakirjat silloin kun ne koskevat merkittävää asiaa ovat julkisia. Siis vaikka kyse olisikin sisäisen työskentelyn asiakirjasta, se on julkinen, koska muistio liittyy kiinteästi päätöksenteon valmisteluun ja merkittävään suunnitelmaan. Tällaista asiakirjaa ei yleensä voida pitää sisäisen työskentelyn asiakirjana. Julkisuuslain kuudes pykälä, viides momentti toteaa keskeneräisten asioiden asiakirjoista:

Tutkimus ja tilasto sekä niihin verrattavissa oleva yleisesti merkittävän ratkaisun tai suunnitelman esillä olevia vaihtoehtoja, niiden perusteita ja vaikutuksia kuvaava itsenäisen kokonaisuuden muodostava selvitys, silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Arkistointiin perustustuva julkisuuslain tulkinta herättää myös kysymyksen, onko ohjausryhmä hallintoasiaa käsittelevä toimielin. Jos ohjausryhmä tekee tekee toimenpide-ehdotuksia asiasta lopullisesti päättävälle toimielimelle, niin silloin ohjausryhmän voitaneen tulkita olevan toimielin, jonka muistiot ovat lain mukaan julkista.

Kysyn:

  1. Milloin, missä ja kuka on tehnyt asemakaavasta 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu päätöksen, jonka mukaan asemakaavan muutoksen suunnittelua jatketaan tavara-aseman purkua edellyttävän Ratapihankadun suoran linjauksen mukaisesti?
  2. Onko Tampereen kaupungin tulkinta, etteivät asemakaavan 8653 Morkun aukio ja Ratapihankadun ohjausryhmien muistiot ole julkisia, sopusoinnussa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain hengen ja kirjaimen kanssa?
  3. Onko Tampereen kaupungin tulkinta, etteivät asemakaavan 8653 Morkun aukio ja Ratapihankadun ohjausryhmien muistiot ole julkisia, yhteneväisiä muiden kuntien kaava-aineistojen julkisuuskäytäntöjen kanssa?