Jatko-opintoihin myönnettyjen apurahojen vaikutus asiakasmaksuihin

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt marraskuussa 2021 päätöksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun suuruutta määriteltäessä maksukykyyn vaikuttavina tuloina ei oteta huomioon tohtorin tutkinnon suorittamiseen myönnettyjä apurahoja. Päätöslyhennelmässä (KHO 6.11.2020/​4195) todetaan:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 29 §:n mukaan asetusta sovellettaessa maksukykyyn vaikuttavina tuloina ei oteta huomioon muun ohella opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asetuksen sanamuotoa oli tulkittava siten, että tällaisena apurahana oli pidettävä myös jatko-opintoja, kuten tohtorin tutkinnon suorittamiseen liittyvää väitöskirjatyöskentelyä, varten saatua apurahaa.

Myös varhaiskasvatuslaissa määrätään, ettei varhaiskasvatuksen maksun perusteena oleviin tuloina oteta huomioon opintojen johdosta suoritettavia apurahoja. 

Kysyn:

Miten Tampereen kaupunki on määrätessään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ottanut huomioon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan opintoihin myönnettyjä apurahoja ei oteta huomioon asiakkaan maksukyvyn määrittelyssä?

OIkaiseeko kaupunki väärin perustein määrätyt asiakasmaksut takautuvasti ja palauttaa liikaa perityt maksuosuudet asiakkaille?

Miten kaupunki aikoo tiedottaa muutoksesta asiakkaille?

Kyselyn vastauksessa selvisi, että Tampereen kaupunki ei laske väitöstutkimusta saatua apurahaa tuloksi, joka otetaan huomioon varhaiskasvatusmaksun suuruutta määrättäessä.